لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک شهریور98)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 1.480.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 3.850.000 4.550.000
 3  منبع 60 لیتری عمودی 4.730.000 5.730.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 5.960.000 6.960.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 7.160.000 8.160.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی 15.650.000 ---
 7  منبع 300 لیتری عمودی 18.650.000 ---

 

Template Design:Dima Group