لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک آذر 97)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 1.500.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 4.500.000 4.800.000
 3  منبع 60 لیتری عمودی  5.500.000  5.800.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 6.500.000 6.800.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 7.500.000 7.900.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی  17.000.000 17.500.000
 7  منبع 300 لیتری عمودی 20.000.000 21.000.000

 

Template Design:Dima Group