لیست قیمت منابع تحت فشار هاماک شهریور98)

 

محصول مشترک ایران و ترکیه 

با تیوپ ایتالیایی

 ردیف  نام محصول  قیمت بدون درجه(ريال)  قیمت با درجه (ريال)
 1  منبع 24 لیتری کروی 2.100.000  ---
 2  منبع 50 لیتری عمودی 5.050.000 ---
 3  منبع 60 لیتری عمودی 6.350.000 6.950.000
 4  منبع 80 لیتری  عمودی 8.700.000 9.300.000
 5  منبع 100 لیتری عمودی 9.550.000 10.150.000
 6  منبع 200 لیتری عمودی 22.500.000 ---
 7  منبع 300 لیتری عمودی 27.000.000 ---

 

Template Design:Dima Group