کلید کنترل فشار(پرشر سوئیج)

 

لیست قیمت کلید های کنترلی پمپ آب ساخت ایتالیا

ITALTECNICA

 
مدل دامنه فشار (Bar) نوع ولتاژ آمپر عنوان قیمت (ريال)
LP/3

Min:0.1-0.4

Max:0.5-0.9

تکفاز 16 کلید کنترل فشار پایین 192.000
PM/5IT 1-5 تکفاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت 250.000
PM/5GIT 1-5 تکفاز 16 کلید کنتر با مهره چرخشی 250.000
PM/5-3W 1-5 تکفاز 16 کلید کنترل با پنج راهی و مانومتر 400.000
PT/5IT 1-5 سه فاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت 252.000
PM/12IT 3-12 تکفاز 16 کلید کنترل فشار بالا 350.000
PT/12IT 3-12 سه فاز 16 کلید کنترل فشار بالا 370.000

Template Design:Dima Group