کلید کنترل فشار(پرشر سوئیج)

 

لیست قیمت کلید های کنترلی پمپ آب ساخت ایتالیا

ITALTECNICA

 
مدل دامنه فشار (Bar) نوع ولتاژ آمپر عنوان قیمت (ريال)
LP/3

Min:0.1-0.4

Max:0.5-0.9

تکفاز 16 کلید کنترل فشار پایین ---
PM/5IT 1-5 تکفاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت 1.450.000
PM/5GIT 1-5 تکفاز 16 کلید کنتر با مهره چرخشی 1.700.000
PM/5-3W 1-5 تکفاز 16 کلید کنترل با پنج راهی و مانومتر ---
PT/5IT 1-5 سه فاز 16 کلید کنترل با مهره ثابت ---
PM/12IT 3-12 تکفاز 16 کلید کنترل فشار بالا 2.150.000
PT/12IT 3-12 سه فاز 16 کلید کنترل فشار بالا ---

Template Design:Dima Group