لیست قیمت پمپ چینی استریم

لیست  قیمت پمپ آب چینی 

لطفا برای اطلاع از قیمتهای روز تماس بگیرید.33951898-021

قیمتها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. 

 

 
ردیف شرح کالا قدرت Hp ارتفاعm ابدهی m3/h ورودی اینچ خروجی اینچ قیمت تومان
 
لیست قیمت الکترو پمپ های خانگی
1 پمپ خانگی 1 اینچ---SPM16 0.5 43.4 2.2 1 1 ---
2 پمپ ارتفاع بالا ---SDB60 0.5 35 2.1 1 1 ---
3 پمپ ارتفاع بالا ---SDB80 1 70 3 1 1 ---
4 پمپ نیم اسب ---QB60 0.5 35 2.1 1 1 580.000
5 پمپ 1 اینچ---SQB70 0.75 40 2.7 1 1 ---
6 پمپ 1 اسب ---QB80 1 70 3 1 1 11.000.000
7 پمپ جتی باکالیت  1 50 3.1 1 1 13.000.000
8 پمپ جتی برنجی  1 50 3.1 1 1 14.000.000
9 پمپ جتی 2 اسب ---SJET200 2 65 4.2 11/2 11/4 ---
10 بشقابی نیم اسب ---SCPM130 0.5 20 6 1 1  
11 بشقابی 1 اسب باکالیت 1 30 7.5 1 1  12.000.000
12 بشقابی 1 اسب برنجی 1 33 6.3 1 1  13.000.000
13 بشقابی 1.5 اسب---SCPM170 1.5 36 7.9 1 1 ---
14 بشقابی 2 اسب ---SCPM200 2 40 7.9 1 1 ---
15 پمپ فشار بالا ---PH90 1 85 2.1 3/4 3/4 ---
لیست قیمت الکترو پمپ های طبقاتی
1 استريم دو پروانه تکفاز-SCM2-52  1.5  45 7.2 1/4 1

1

---
2 استريم دو پروانه سه فازSCM2-52  1.5 45 7.5 1/4 1 1     ---
3 استريم دو پروانه تکفاز-SCM2-55  2  50  8.4 1/4 1  1 ---
4 استريم دو پروانه سه فازSCM2-55  2 50  8.4 1/2 1  1 ---
5 استريم دو پروانه تکفاز-SCM2-60  3  62.5  9 1/4 1  1 ---
6 استريم دو پروانه سه فازSCM2-60  3 62.5  9 1/4 1  1  
استريم دو پروانه سه فازSCM2-70  4 67 12 1/4 1  1  
8 استريم دو پروانه سه فازSCM2-80 5.5  79  12  1/2 1  
9 استريم دو پروانه سه فازSCM2-90  7.5  90  15 1/2 1 1/4 1  
10 استرم طبقات تکفازافقيSMH9-60  2.7  67 9.6 1/2 1 1/4 1  
11 استرم طبقات تکفازافقيSMH9-70 3 75 9.6 1/2 1 1/4 1  
 12 استرم طبقات سه فاز افقيSMH9-60 2.75 67 9.6 11/2  11/4  
13 استرم طبقات سه فاز افقيSMH9-80 3 83 9.6 11/2 11/4  
 14 استرم طبقات سه فاز افقيSMH9-90 3.5 94 9.6 11/2 11/4  
لیست قیمت الکترو پمپ های سانتریفوژ پروانه برنجی        
1 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SHFm5A 1.2 14 27.6 2 2 ---
2 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SHFm5BM 1.5 20 30 2 2 ---
3 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SHFm5AM 2 24 30 2 2 ---
4 پمپ 3 اینچ تکفاز ---SHFm6C 1.5 11 60 3 3 ---
5 پمپ 3 اینچ تکفاز ---SHFm6B 2 15 66 3 3 ---
6 پمپ 3 اینچ تکفاز ---SHFm6A 3 18 72 3 3 ---
7 پمپ 4 اینچ تکفاز ---SHFm6BR 2 14 84 4 4 ---
8 پمپ 4 اینچ تکفاز ---SHFm6AR 3 18 84 4 4 --
 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SCS10 1 12.5 18 2 2 ---
10 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SCS15 1.5 13 42 2 2 22.500.000
11 پمپ 2 اینچ سه فاز ---SCS15 1.5 13 42 2 2 ---
12 پمپ 2 اینچ تکفاز ---SCS20 2 15 48 2 2  25.000.000
13 پمپ 3 اینچ تکفاز ---SCS30 3 17.5 48 3 3  
14 پمپ 3 اینچ سه فاز ---scs30 3 17.5 48 3 3  ---
15 پمپ 4 اینچ تکفاز ---scs40 4 17.5 48 4 4 ---
16 پمپ 4 اینچ سه فاز ---scs40 4

17.5

48 4 4 ---
17 پمپ 1 اسب تکفاز ---S1.5DK-20 1 21 12  11/2 11/2 ---
18 پمپ 1.5 اسب تکفاز ---S2DK-20B 1.5 20 21 2 2  
19 پمپ 1.5 اسب سه فاز ---S2DK-20B 1.5 20 21 2 2  
20 پمپ 2 اسب تکفاز -----S2DK-20A 2 23 23 2 2  
21 پمپ 3 اسب تکفاز -----S2DK-30  3 20 36 2 2  
22 پمپ 3 اسب سه فاز ----- S2DK-30 3 20 36 2 2 ---
23 پمپ 2 اسب تکفاز  ----S2DK-30A 2 28 40 2 2  
لیست قیمت لجن کش های باغی استریم        
لجن کش ---SQ2501 0.3 6 6  1  11/4  
2 لجن کش---SQ40011 0.55 8 7 1  11/4 11/2    
3 لجن کش ---SQ400B1 0.55 5 8   1 11/4 11/2  
4 لجن کش ---SQ55011 0.75 8.5 11 1 11/4  11/2  
5  لجن کش ---SQ550B1 0.75 7 10 1 11/4  11/2  
6 لجن کش --- SQ750B11 1 8 13 1 11/4 11/2    
7 لجن کش ---SQ750B1 1 8 13 1 11/4 11/2   
8 لجن کش ---SQ900B1 1.2 8.5 14 1 11/4 11/2    
       لیست قیمت کفکش های تکفاز استریم
 1

کفکش 1 اینچ QDX1.5-13-0.25

0.34 14 4.5 1    
2

کفکش 1 اینچ  QDX-1.5-18-0.37

0.5 19 4.5 1    
3

کفکش 1 اینچ QDX1.5-25-0.55

0.75 25.5 4.5  
4

کفکش 1 اینچ QDX3-20-0.55 

0.75 21 6 1    
5

کفکش 11/2 اینچ QDX10-12-0.55

0.75 15 15 11/2    
کفکش 2 اینچ QDX15-8-0.55 0.75 11.2 24 2    
7 کفکش 1 اینچ QDX1.5-32-0.75 0.75 33 6 1    
8 کفکش 11/4 اینچ QDX3-25-0.75 1 28 6 11/4    
9 کفکش11/2اینچ QDX8-18-0.75 1 20.5 24 11/2    
10 کفکش 2 اینچ QDX10-16-0.75 1 19 24 2    
11  کفکش 3 اینچ QDX30-6-0.75  1 10.5 42 3    
12 کفکش 1 اینچ QDX3-30-1.1 1.5 33 6 1    
13 کفکش 21/2 اینچ QDX15-15-1.1  1.5 17.5 24 21/2    
14 کفکش 3اینچ QDX40-7-1.1 1.5 10.2 48 3    
 15 کفکش 1 اینچSQD1.5-12-0.25  0.37 12 4 1  
16 کفکش 1 اینچ SQD1.5-17-0.37 0.5 17 6 1  
17 کفکش 1 اینچ SQD1.5-25-0.55 0.75 25 4.5 1  
18 کفکش 1 اینچ SQD1.5-32-0.75 1 32.5 6 1  
19 کفکش 1 اینچ SQD3-30-1.1 1.5 30 9.5 1  
20 کفکش 11/4 اینچ SQD3-18-0.55 0.75 19.5 7.9 11/4  
 21  کفکش 11/4 اینچ SQD3-24-0.75 1 25 9 11/4  
22 کفکش 11/2 اینچ SQD10-12-0.55 0.75 18.5 15 11/2  
23 کفکش 11/2 اینچ SQD8-18-0.75 1 20 15 11/2  
24 کفکش 2 اینچ SQD15-7-0.55  0.75  8 22 2    
25  کفکش 2 اینچ SQD10-16-0.75 1 20 15 2  
26 کفکش 21/2 اینچ SQD15-10-0.75 1 12 36 21/2  
27 کفکش 3 اینچ SQD25-6-0.75 1 9.5 32 3  
28 کفکش 3 اینچ SQD40-6-1.1 1.5 10 52 3  
29 کفکش 21/2 اینچ SQD15-14-1.1 1.5 17 28 21/2  
30 کفکش 1/1/2 SQD6-25-1.1 1.5 25 16 11/2  
لیست قیمت لجن کش های استریم      
1 لجن کش چینی تکفاز SWQ3-7-0.55 0.75 10 10 11/2  
2 لجن کش چینی تکفاز SWQ7-7-0.55A  0.75 8 25   2  
 3 لجن کش چینی تکفاز SWQ6-16-0.75 1 18 16 2  
4 لجن کش تکفاز فلوترSWQ6-16-0.75F 1 18 16 2  
5 لجن کش چینی  سه فاز SWQ15-9-1.1 1.5 14 24 2  
 6 لجن کش چینی سه فاز SWQ7-15-1.1 1.5 21 27 2  
7 لجن کش چینی سه فاز SWQ12-15-1.5 2 20 41 2  
8 لجن کش چینی سه فاز SWQ9-22-2.2 3 25 36 2  
9 لجن کش چینی سه فاز SWQ15-15-2.2 3 19 27 21/2  
10 لجن کش چینی سه فاز SWQ15-20-2.2 3 28 30 21/2  
11 لجن کش چینی سه فاز SWQ15-30-3 4 34 34 21/2  
12 لجن کش چینی سه فازSWQ25-7-1.5 2 12 36 3  
13 لجن کش سه فاز SWQAS25-7-1.5CB 2 13 24 3  
14 لجن کش چینی سه فاز SWQ18-15-1.5 2 15 27 3  
15  لجن کش چینی سه فاز SWQ27-15-2.2  3 15 27 21/2  
16 لجن کش چینی سه فاز SWQ25-10-1.5 2 16 36 21/2  
17 لجن کش چینی سه فاز SWQ25-10-2.2 3 19 36 3  
18 لجن کش چینی سه فاز SWQ25-15-2.2 3 19 52 3  
19 لجن کش چینی سه فاز SWQ45-22-7.5 10 26 54 3  
20 لجن کش چینی سه فاز SWQ20-22-3B 4 26 45 2  
21 لجن کش چینی سه فاز SWQ20-22-4 5.5 32 36 3  
22 لجن کش چینی سه فاز SWQ30-30-5.5 7.5 38 48 3  
23 لجن کش چینی سه فاز SWQ60-10-4 5.5 16 72 4  
24 لجن کش چینی سه فاز SWQ35-10-3 4 16 42 3  
25

لجن کش چینی سه فاز SWQ50-10-3

4 19 87 3  
26 لجن کش چینی سه فاز SWQ65-12-5.5 7.5 21 72 4  
27 لجن کش چینی سه فاز SWQ80-15-7.5 10 24 90 5.5  
 28 لجن کش چینی سه فاز SWQ100-10-7.5 10 16 108 5.5  
29 لجن کش چینی سه فاز SWQ130-15-11 15 23 310 6  
30 لجن کش چینی  سه فاز SWQ180-11-11 15 20 300 6  
31 لجن کش چینی سه فازSWQ180-15-15 20 25 350 6  
32 لجن کش چینی سه فاز SWQ180-20-18.5 25 30 400 6  
33 لجن کش چینی سه فاز SWQ250-11-15 20 19 400 8  
34 لجن کش چینی سه فاز SWQ250-15-18.5 25 23 430 8  
لیست قیمت الکترو پمپ شناور بدنه باریک استریم        
شناور چینی تکفاز 4SDM4/9  1 65 6   11/4  
2 شناورچینی  تکفاز 4SDM4/10 1 72 6 11/4  
3 شناورچینی  تکفاز 4SDM4/13 1.5 94 6 11/4  
4 شناورچینی تکفاز 4SDM4/14 1.5 101 6 11/4  45.000.000
5 شناور چینی تکفاز 4SDM4/17 2 123 6 11/4  
6 شناور چینی سه فاز 4SD4/17  2 123 6 11/4  
7 شناور چینی تکفاز 4SDM4/18 2 130 6 11/4  
8 شناور چینی تکفاز 4SDM4/24 3 174 6 11/4  
 9 شناورچینی سه فاز 4SDM4/30 4 217 6 11/4  
10 شناورچینی تکفاز 4SDM6/11 1.5 79  8.4 11/2  
11 شناور چینی تکفاز 4SDM6/12 1.5 87 8.4 11/2  
12 شناورچینی تکفاز 4SDM6/14  2 101 8.4 11/2  
 13 شناورچینی تکفاز 4SDM6/15 2 98 8.4 11/2  
14 شناورچینی تکفاز 4SDM6/16 2 111 8.4 11/2  
15 شناورچینی تکفاز 4SDM6/18 3 123 8.4 11/2  
16 شناورچینی تکفاز 4SDM6/19 3 133 8.4 11/2  
17 شناور چینی تکفاز 4SDM6/21 3 144 8.4 11/2  
18 شناور چینی سه فاز 4SD6/24 4 170 8.4 11/2  
19 شناور چینی تکفاز 4SDM10/6 1.5 37 14.4 2 38.000.000
20 شناورچینی سه فاز 4SD10/6 1.5 37 14.4 2  
21 شناور چینی تکفاز 4SDM10/8 2 49 14.4 2  
22 شناورچینی تکفاز 4SD10/10 2 62 14.4 2  
23 شناورچینی سه فاز 4SDM10/12 3 74 14.4 2  
24 شناورچینی تکفاز4SDM10/14 3  86 14.4 2  
25 شناور چینی سه فاز 4SD10/14 3 86 14.4 2  
26 شناور چینی سه فاز 4SD10/17 4 100 14.4 2  
27 شناور چینی سه فاز 4SD10/18 4 111 14.4 2  
28 شناور چینی سه فاز 4SD10/19 4 115 14.4 2  
29 شناورچینی سه فاز 4SD10/21 5.5 125 14.4  
 30 شناورچینی سه فاز 4SD10/22 7.5 136 14.4 2    
لیست قیمت الکترو پمپ شناور سه فاز استریم        
 1 شناور چینی سه فاز 6SR18/4  3 60 27 3  
2 شناور چینی سه فاز 6SR18/5 4 75 27 3  
3 شناور چینی سه فاز 6SR18/6 5.5 86 27 3  
4 شناور چینی سه فاز 6SR18/7 7.5 105 27 3  
5 شناور چینی سه فاز 6SR18/8 7.5 114 27 3  100.000.000
6 شناور چینی سه فاز 6SR18/9 10 135 27 3  
7 شناور چینی سه فاز 6SR18/10 10 150 27 3  120.000.000
8 شناور چینی سه فاز 6SR18/12 12.5 180 27 3  
9 شناور چینی سه فاز 6SR18/13 15 187 27 3  
10 شناور چینی سه فاز 6SR18/14 15 210 27 3  
11 شناور چینی سه فاز 6SR18/15 15 216 27 3  
12 شناور چینی سه فاز 6SR18/18 20 270 27 3  
14 شناور چینی سه فاز 6SR18/19  20 280 27 3  
15 شناور چینی سه فاز 6SR18/22 25 330 27 3  
16 شناور چینی سه فاز 6SR30/6 7.5 89 40 3  
17 شناور چینی سه فاز 6SR30/8 12.5 118 40 3  
18 شناور چینی سه فاز 6SR30/11 15 163 40 3  
19 شناور چینی سه فاز 6SR30/13 20 192 40 3  
20 شناور چینی سه فاز 6SR30/15 20 221 40 3  
21 شناور چینی سه فاز 6SR30/16 25 237 40 3  
22 شناور چینی سه فاز 6SR30/18 25 257 40  
23  شناور چینی سه فاز 6SR30/21 30 300 40 3  
24 شناور چینی سه فاز 6SR60/5 15 61 72 3  
25 شناور چینی سه فاز 6SR60/7 20 85 72 3  
26 شناور چینی سه فاز 6SR60/9 25 110 72 3  
27 شناور چینی سه فاز 6SR60/10 35 122 72 3  
28 شناور چینی سه فاز 6SR60/13 40 159 72 3  
              
              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
084/051 استيرم شناوراستيل-----4SD10/18                       8,740,000
084/052 استيرم شناوراستيل-----4SD10/23                    10,230,000
084/053 استيرم شناوراستيل----4SDM10/18                       8,040,000
084/056 استيرم شناوراستيل-(4SSM4/25(A2                       9,630,000
084/057 استيرم شناوراستيل--(4SDM6/16(B                       7,240,000
084/058 استيرم شناوراستيل--(4SDM10/6(B                       4,900,000
084/059 استيرم شناوراستيل-----4SD10/17                       8,330,000
084/060 استيرم شناوراستيل-----4SD10/21                       9,080,000
084/061 استيرم شناوراستيل-----4SDM6/15                       7,240,000
084/062 استيرم شناوراستيل-----4SDM6/18                       8,860,000
084/063 استيرم شناوراستيل------4SD10/6                       4,860,000
084/064 استيرم شناوراستيل-----4SDM4/13                       5,380,000
084/065 استيرم شناوراستيل-----4SDM6/21                       9,000,000
084/066 استيرم شناوراستيل--(4SDM4/10(B                       4,800,000
084/067 استيرم شناوراستيل--(4SDM4/18(B                       7,000,000
084/068 استيرم شناوراستيل---(4SD4/32(B                       8,700,000
084/072 استرم شناور استيل((16))4SD4/17                       5,920,000
084/101 استيرم پمپ تک شناو--(4SD4/18(B                                      -  
084/102 استيرم پمپ تک شناو-(4SD10/24(B                                      -  
084/103 استيرم موتور تک شناو--4SD10/24                                      -  
084/104 استيرم موتور تک شناو---4SD4/18                                      -  
085/001 کيف مخصوص کارواش-ACCESSORY KIT                          430,000
085/002 پمپ کارواش شاسي دار --3WZ-2700                       4,440,000
085/003 پمپ کارواش چيني------3WZ-1507A                       4,050,000
085/004 پمپ کارواش چيني------3WZ-1509A                       4,390,000
085/008 پمپ کارواش چيني----- QL3100FP                       2,160,000
085/009 پمپ کارواش چيني----- QL2100FP                       2,030,000
085/010 پمپ کارواش چيني --------APW-70                       1,900,000
085/011 پمپ کارواش چيني ------ QL2100D                       2,030,000
085/012 پمپ کارواش چيني ------ QL2100E                       2,030,000
085/013 پمپ کارواش چيني ------ QL2100F                       2,030,000
085/014 پمپ کارواش چيني ------ QL3100D                       2,160,000
085/015 پمپ کارواش چيني ------ QL3100E                       2,160,000
085/016 پمپ کارواش چيني----- QL3100F-C                       2,160,000
085/017 پمپ کارواش چيني----- QL3100F-A                       2,160,000
085/018 پمپ کارواش چيني ----APW-HA-70P                       2,150,000
085/019 پمپ کارواش چيني----APW-HA-100P                       2,210,000
085/020 پمپ کارواش چيني ---APW-VE-110P                       3,000,000
085/021 پمپ کارواش چيني ---APW-VQB-90P                       2,730,000
085/022 پمپ کارواش چيني --APW-VQB-110P                       3,050,000
085/023 پمپ کارواش چيني ---APW-VQA-90P                       3,173,000
085/024 پمپ کارواش چيني --APW-VQA-110P                       3,450,000
085/025 پمپ کارواش چيني --APW-VQA-130P                       4,440,000
085/028 پمپ کارواش چيني-----YLQ26S-100                       1,445,000
085/029 پمپ کارواش چيني-----YLQ16S-150                       1,827,000
085/030 پمپ کارواش چيني-----YLQ20S-100                       1,453,000
085/031 کارواش ديزل--------3WZ-KDE186E                       7,370,000
085/032 کارواش برقي3فاز-----3WZ-4HPX2P                       3,685,000
085/035 موتور ژنراتور تايگر------TG950                                      -  
085/036 موتور ژنراتور تايگر-----TG1150                          800,000
085/037 موتور ژنراتور تايگر---TG1200DC                                      -  
085/038 موتور ژنراتور تايگر---TG1500MD                                      -  
085/039 موتور ژنراتور تايگر-----TG1700                       1,780,000
085/040 موتور ژنراتور تايگر-----TG2700                       2,000,000
085/041 موتور ژنراتور تايگر-----TG3700                       2,150,000
085/042 موتور ژنراتور تايگر-----TG4700                       4,200,000
085/043 موتور ژنراتورتايگر------TG5700                       4,460,000
085/044 موتور ژنراتور تايگر-----TG6700            4619999/9538 
085/045 موتور ژنراتوراستريم------TG950                          840,000
085/046 موتور ژنراتوراستريم---JL2500CX                    12,630,000
085/047 موتور ژنراتوراستريم---JL3500CX                    13,200,000
085/048 موتور ژنراتوراستريم---JL6500CX                    20,500,000
085/049 موتور ژنراتوراستريم--JL6500CXE                    22,200,000
085/051 موتور ژنراتور دلفين-------K1.0                       1,900,000
085/052 موتورژنراتوردلفين کماندوييK1.0                       2,037,000
085/053 موتور ژنراتور دلفين-------K2.5                       1,964,000
085/054 موتور ژنراتور دلفين------K2.5W                       2,500,000
085/055 موتور ژنراتور دلفين---S5.0-5KW                       4,735,000
085/056 موتور ژنراتور دلفين---S6.0-6KW                       5,400,000
085/057 موتوربرق ديزلي استريم--TE6700T                                      -  
085/061 موتور ژنراتوراستريم---YMG1000X                       4,600,000
085/062 موتور ژنراتوراستريم---YMG2500X                       6,100,000
085/063 موتور ژنراتوراستريم---YMG3000X                       6,400,000
085/064 موتور ژنراتوراستريم---YMG6000E                    15,000,000
085/065 موتور ژنراتوراستريم---YMG6500E
     
                   15,500,000
085/066 موتورژنراتوراستريم هندYMG7000X                    14,000,000
085/067 موتورژنراتوراستريم استYMG7000E                    16,000,000
085/068 موتور ژنراتوراستريم--YMD6700TA                    27,000,000
085/069 موتور ژنراتوراستريم-YMD6700TA3                    28,000,000
085/071 موتورجوش بنزيني------KGE7000EW                    23,810,000
085/072 موتورجوش ديزل---------KDE180EW                    27,210,000
085/074 موتورژنراتوراستريم--AG-HA-950D                       3,000,000
085/075 موتورژنراتوراستريم--AG-HA-2500                       2,830,000
085/076 موتورژنراتوراستريم--AG-HA-3000                       2,910,000
085/077 موتورژنراتوراستريم--AG-HA-6500                       6,730,000
085/078 موتورژنراتوراستريم---AG-HA-950                       1,600,000
085/079 موتورژنراتوراستريم-AG-HA-6500B                       6,730,000
085/080 دسته کارواش چيني---------AG175                          180,000
085/081 دسته کارواش چيني---------AG275                          180,000
085/082 دسته کارواش چيني---------AG375                          205,000
085/083 مبدل ورودي کارواشHPC CONNECTOR                                      -  
085/084 شلنگ کارواش چيني 10متري---HOSE                          340,000
085/085 شلنگ کارواش چيني----------HOSE                             90,000
085/101 سمپاش کولي چيني---------3WBS-4                                      -  
085/102 سمپاش کولي چيني---------3WBS-5            89999/9991 
085/103 سمپاش کولي چيني---------3WBS-6                                      -  
085/104 سمپاش کولي چيني---------3WBS-8                                      -  
085/105 سمپاش کولي چيني-------3WBS-16A                          147,000
085/106 سمپاش کولي چيني استيل--3WBH-16                          400,000
085/107 سمپاش کولي چيني-------3WBS-18A                                      -  
085/108 سمپاش کولي چيني-------3WBS-18B                                      -  
085/109 سمپاش کولي چيني-------3WBS-20A                                      -  
085/110 سمپاش موتوري چيني-----3WZ-30WD                          808,000
085/111 سمپاش موتوري چيني------3WZ-70W                                      -  
085/112 سمپاش موتوري چيني------3WZ-90W                                      -  
085/113 سمپاش موتوري چيني-----3WZ-120W                                      -  
085/114 سمپاش موتوري چيني-----3WZ-130W                                      -  
085/115 سمپاش موتوري چيني-----3WZ-300W                                      -  
085/116 سمپاش پشتي موتوري--------3WF-3                       1,100,000
085/121 سمپاش پشتي -----WFB18AC-3-12LT                       4,600,000
085/122 سمپاش پشتي --WFB18AC-4(8)-16LT                       2,560,000
085/123 سمپاش پشتي -----WFB18AC-5-20LT                       5,100,000
085/124 سمپاش پشتي -----WFB18AC-9-20LT                       2,650,000
085/125 سمپاش موتوري چيني-----3WZ-TC50                                      -  
085/130 کارواش بنزيني--------3WZ-GX270                                      -  
Template Design:Dima Group