لیست قیمت کفکشهای بهاران نوین (طرح فدک)

با تخفیفات ویژه برای همکاران

 با ما در تماس باشید: 33951898-33951594-021

                                  09141145103/09124908524

 

ردبف مدل دهنه خروجی ارتفاع آبدهی قدرت  قیمت 
type inch m m³/h HP KW  ريال 
1 کفکش سه فاز BN170/6 2" 170 20 20 15 148.000.000
2 کفکش سه فاز BN150/5 2" 150 20 17.5 13 132.000.000
3 کفکش سه فاز N120/4 2" 120 20 15 11 112.000.000
4 کفکش سه فاز BN90/3 2" 90 20 12.5 9.2 105.000.000
5 کفکش سه فاز BN75/3 2" 75 20 10 7.5 98.500.000
6 کفکش سه فاز BN60/2 2" 60 20 10 7.5 91.000.000
7 کفکش سه فاز BN50/2 2" 50 20 10 7.5 89.500.000
8 کفکش سه فاز BN30/1 2" 30 20 5.5 3.7 75.000.000
9 کفکش سه فاز BN150/6 3" 150 30 20 15 148.000.000
10 کفکش سه فاز BN120/4 3" 120 30 17.5 13 126.500.000
11 کفکش سه فاز BN90/3 3" 90 30 12.5 9.5 110.000.000
12 کفکش سه فاز BN75/3 3" 75 30 10 7.5 104.000.000
13 کفکش سه فاز BN60/2 3" 60 30 10 7.5 98.000.000
14 کفکش سه فاز BN50/2 3" 50 30 10 7.5 96.000.000
15 کفکش سه فاز BN30/1 3" 30 30 5.5 3.7 77.000.000
16 کفکش سه فاز BN120/4 4" 120 60 20 15 147.000.000
17 کفکش سه فاز BN90/3 4" 90 60 17.5 13 114.500.000
18 کفکش سه فاز BN75/3 4" 75 60 12.5 11 126.000.000
19 کفکش سه فاز BN60/2 4" 60 60 12.5 9.2 103.500.000
20 کفکش سه فاز BN50/2 4" 50 60 12.5 9.2 101.500.000
21 کفکش سه فاز BN30/1 4" 30 60 10 7.5 84.000.000
22 کفکش سه فاز BN50/2 5" 50 100 20 15 126.000.000
23 کفکش سه فاز BN30/1 5" 30 100 12.5 9.2 90.000.000
24 کفکش سه فاز BN30/1 6" 30 140 15 11 105.000.000

 

لیست قیمت لجن کش های بهاران نوین (طرح فدک)

 
ردبف مدل دهنه خروجی ارتفاع آبدهی قدرت  قیمت 
type inch m m³/h HP KW  ريال 
1 لجنکش سه فاز BN22/1 4" 22 80 10 7.5 84.000.000
2 لجنکش سه فاز  BN22/1 3" 22 60 10 7.5 77.000.000
3 لجن کش سه فاز BN22/1 2" 22 40 5.5 3.7 74.000.000
4 لجنکش سه فاز BN16/1 3" 16 60 10 7.5 77.000.000
5 لجنکش سه فاز BN16/1 2" 16 40 7.5 5.5 74.000.000

67.

Template Design:Dima Group